• Home
 • Vereniging
 • Privacy statement

PRIVACYVERKLARING VAN VERENIGING “Labrador Kring Nederland”

Het in deze Privacyverklaring opgenomen privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de vereniging “Labrador Kring Nederland” (hierna “LKN”) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers, relaties of andere geïnteresseerden.

Indien u lid bent of lid wordt van LKN, geen lid bent, maar inschrijft voor een door LKN georganiseerd evenement waaraan ook niet-leden mogen deelnemen, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan LKN verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren u om de Privacyverklaring goed door te lezen.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: vereniging "Labrador Kring Nederland", Lunterseweg 58, 6718 WG, Ede, Nederland, website https://www.labradorkring.nl.

2. Welke gegevens verwerkt LKN?

In het kader van uw lidmaatschap worden of kunnen de volgende persoonsgegevens door LKN verwerkt worden:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer
d) naam, geslacht, NHSB nummer, stamboomgegevens voorouders en nakomelingen van uw hond(en)
e) uitslagen van uw hond(en) op (kampioenschaps-) clubmatches, (veld-) wedstrijden en (jachthonden-) proeven ter publicatie in ons clubblad en via onze digitale communicatiekanalen
f) resultaten van (gezondheids-) onderzoek(en) van uw Labrador(s) ter publicatie in ons clubblad en via onze digitale communicatiekanalen
g) foto’s van u en/of uw hond(en) tijdens de deelname aan door de vereniging georganiseerde evenementen en activiteiten ter publicatie in ons clubblad en via onze digitale communicatiekanalen.

3. Met welk doel verwerkt LKN deze persoonsgegevens?

LKN verwerkt de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door
  uw aangevraagde informatie en/of het afhandelen van de van uw verkregen informatie;
 2. uw naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten van LKN, alsmede eventueel voor het uitvoeren van enquêtes naar de gezondheid van uw Labrador(s);
 3. uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, inschrijfgeld voor onder andere (veld-) wedstrijden en (jachthonden-) proeven, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen leveringen en diensten af te wikkelen;
 4. uw naam en telefoonnummer kan tot uiterlijk een jaar na beëindiging van uw lidmaatschap gebruikt worden om u te vragen naar uw ervaringen met LKN en u te informeren over de ontwikkelingen van LKN.
 5. LKN gebruikt uw naam, adresgegevens en e-mailadres om u haar clubblad per post en berichten per e-mail toe te zenden, met informatie over activiteiten van de vereniging en andere interessante informatie over het lidmaatschap van LKN. Afmelding voor de mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.
 6. Uw naam en woonplaats worden op onze website gepubliceerd gedurende de termijn dat u aspirant-lid bent, voorafgaand aan een definitief lidmaatschap.

4. Bewaartermijnen

LKN verwerkt de persoonsgegevens gedurende de duur van uw lidmaatschap en bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan dit LKN volgens de wettelijke bewaartermijnen toegestaan is. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd dan wel zodanig geanonimiseerd dat de overblijvende gegevens niet langer kunnen worden herleid tot een persoon.

5. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

 1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft LKN passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 2. Indien LKN voor de verwerking van de persoonsgegevens gebruik maakt van de diensten van derden, zogenaamde bewerkers, heeft LKN als verantwoordelijke met de bewerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

6. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

LKN verstrekt de navolgende persoonsgegevens aan derden:

 • Per 1 maart van elk kalenderjaar de NAW-gegevens van de leden van LKN aan de koepelorganisatie, waarbij LKN is aangesloten, te weten de Vereniging “Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland” te Amsterdam;
 • Per geval de actuele lijst met leden, adverteerders en relaties van LKN aan de verzender van het LKN Clubblad
 • (potentiële) Deelnemers aan onder auspiciën van ORWEJA door LKN georganiseerde jachthondenproeven en veldwedstrijden. kunnen zich inschrijven op de website “myorweja” van ORWEJA. Het inschrijfgeld wordt betaald aan LKN en de betaling wordt door LKN geregistreerd in “myorweja.nl”. Ook de uitslagen van de betreffende jachthondenproeven en veldwedstrijden worden door LKN ingevuld in “myorweja” zodat tussen ORWEJA en LKN een uitwisseling van persoonsgegevens van de deelnemers plaatsvindt, welke door zowel ORWEJA als LKN verwerkt worden.

7. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 1. Via de secretaris van LKN kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LKN zal uw verzoek in behandeling nemen en u hierover informeren
 2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de secretaris
 3. Indien u klachten heeft over de wijze waarop LKN uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het bestuur

8. Beveiligde verbinding

Bij gegevensoverdracht gebruiken wij het zogenaamde SSL-veiligheidssysteem (Secure Socket Layer) in verbinding met een 256-Bit-versleuteling. Dat uw gegevens versleuteld verzonden worden zie je aan het symbool van een sleutel of gesloten slot in de statusbalk van uw browser.

9. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring is vastgesteld op 30 oktober 2018 en kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website www.labradorkring.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

PDF-versie: link